Category – Ogłoszenia

NOC KUPAŁY

Noc Kupaly 2013 PL

Polsko-Niderlandzkie Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ralne i Amba­sada RP w Hadze mają przy­jem­ność zapro­sić Pań­stwa na nie­po­wta­rzalną NOC KUPAŁY – sta­ro­sło­wiań­skie święto wody, ognia i miło­ści. W Pro­gra­mie: MUZYKA NA ŻYWO (MITOMANI, ROGER MALUGA, KALINKA, RECORD LIVE) WSPÓLNE TAŃCE WSPÓLNE ŚPIEWY ZAWODY KULINARNE WICIE WIANKÓW POSZUKIWANIA KWIATU PAPROCI ZABAWY PRZY OGNISKU ATRAKCJE DLA DZIECI Kiedy: 29 czerwca 2013, godz.17.30 Gdzie: De Hoekse Sluis, Opperduit […]

rozwiązanie konkursu

cos inneg2

TUWIMOWAĆ MI SIĘ CHCE Kore­spon­den­cyjny Klub Lite­racki Mło­dej Polo­nii ( KKLMP) ma przy­jem­ność ogło­sić wyniki Kon­kursu Poetyc­kiego 2013! W tym roku nasze hasło “Tuwi­mo­wać mi się chce” tra­fiło na por­tale polo­nijne oraz spo­łecz­no­ściowe w wielu miej­scach na świe­cie! Na kon­kurs zostało przy­sła­nych około100 wier­szy mło­dych poetów miesz­ka­ją­cych w Holan­dii, Luk­sem­burgu, Bel­gii, Ukra­inie, Szwe­cji, Irlan­dii oraz USA. Jury w skła­dzie: Agnieszka Steur (pisarka), Wal­de­mar Pankiw […]

Wyniki XIII Wierszowiska

sloneczko_mini

TRZYNASTY FESTIWAL POLSKIEJ POEZJI DLA DZIECI UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY! Przy­naj­mniej ofi­cjal­nie. Na ten moment przez cały rok pra­cuje sztab ludzi. Wszystko po to, aby nasi ucznio­wie mogli zapre­zen­to­wać na sce­nie to, co w pol­skiej lite­ra­tu­rze dla dzieci mamy naj­lep­szego. Poziom pre­zen­ta­cji z roku na rok coraz wyż­szy ale zostaje to, co dla orga­ni­za­to­rów naj­waż­niej­sze — przy­jem­ność i duma z wzię­cia udziału w Wier­szo­wi­sku. Cie­szy nas to niezmiernie. […]

Szkoła Polska Meterik

Szkoła Pol­ska w Mete­rik Szkoła powstała we wrze­śniu 2008 roku przy Para­fii Pol­skiej pw. Św.Faustyny w Meterik. Zajęcia pro­wa­dzone są w salach para­fii (w przy­padku mniej­szej ilo­ści dzieci) lub w wyna­ję­tych salach nale­żą­cych do gminy — Scha­dij­ker­weg 3, 5964 NA Mete­rik. Sale wynaj­mo­wane znaj­dują się w bez­po­śred­nio przy domu para­fial­nym przy Saint Jan­straat w Mete­rik. Osoby kon­tak­towe: Beata i Krzysz­tof Feld­man kristof1968@hotmail.com 077–7504626 0647 111 636 Adres kore­spon­den­cyjny: B. K. Feld­man, In […]

Książka: Wojna w Jangblizji

wJ-okladka

Wojna w Jang­bli­zji. W Tam­tym Świe­cie  W stycz­niu 2013 roku na pol­skim rynku wydawn­czym pojawi się naj­now­sza książka Agnieszki Steur„Wojna w Jang­bli­zji”. „Wojna w Jang­bli­zji”. to powieść o zro­dzo­nym w umy­śle autorki świe­cie peł­nym ory­gi­nal­nych stwo­rzeń, o przy­jaźni (nie tylko mię­dzy ludźmi), o poświę­ce­niu, walce o wol­ność i szu­ka­niu swo­jego miej­sca. Pisarka w nie­tu­zin­kowy i swo­bodny spo­sób roz­bu­dza w czy­tel­niku reflek­sje i empa­tię, a także bawi natu­ral­no­ścią dzie­cię­cych spo­strze­żeń. W opo­wie­ści Agnieszki Steur bez […]

Page 3 of 1412345...10...Last »
FPSN - Forum Polskich Szkół w Holandii © 2013 Frontier Theme