Statut

Statut Forum Polskich Szkół w Holandii:


Artykuł 1: Nazwa i siedziba

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Forum Polskich Szkół w Holandii i ma zostać zarejestrowane jako stowarzyszenie o ograniczonych uprawnieniach.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


Artykuł 2: Cel

1. Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskiej w szczególności poprzez:

  • wspieranie działalności polskich szkół i innych ośrodków polskości
  • popieranie nauki języka polskiego, w szczególności organizowanie pomocy metodycznej dla kadry nauczającej języka polskiego, wymiane doświadczeń, pomoc w wyborze i nabywaniu materiałów dydaktycznych
  • utrzymywanie kontaktów ze specjalistami z Polski
  • wydawanie własnych pomocy dydaktycznych
  • działanie wobec władz na rzecz umocnienia pozycji finansowej i prawnej polskich szkół w Holandii
  • współdziałanie z innymi organizacjami polskimi i polsko-holenderskimi w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów.

2. Forum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i poczuwających się do więzi z językiem, kultura i tradycja polska niezależnie od ich przynależności państwowej, przekonań politycznych czy religijnych.

3. Programowy model funkcjonowania szkoły będzie w sposób indywidualny zatwierdzany przez zarząd szkoły (rodziców) i podporządkowany zasadzie poszanowania różnorodności przekonań politycznych i religijnych.

4. Mając na względzie przyjazne stosunki łączące Polaków i Holendrów Stowarzyszenie będzie wspierać działania służące wzajemnemu poznaniu się, tolerancji i zrozumieniu miedzy społeczeństwami obu krajów.

5. Stowarzyszenie działa bezinteresownie i jego środki materialne mogą być wykorzystane tylko na cele zgodne ze statutem.


Artykuł 3: Czas trwania


Stowarzyszenie zostanie powołane na czas nieograniczony.


Artykuł 4: Członkostwo

1. Do Forum należą członkowie zwyczajni, członkowie sympatycy i członkowie honorowi.

2. Członkiem zwyczajnym jest szkoła reprezentowana przez swoich przedstawicieli. Członkiem sympatykiem z głosem doradczym jest osoba fizyczna.

3. Każda szkoła zgłasza dwóch przedstawicieli wytypowanych spośród koordynatorów, nauczycieli lub rodziców do składu Zgromadzenia Walnego.

4. Zarząd rozpatruje pisemne deklaracje o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. W przypadku odmowy wnioskodawca może wnieść skargę, o której zadecyduje następne Walne Zgromadzenie członków.

5. Osoby i instytucje szczególnie zasłużone we wspieraniu Forum mogą być mianowane przez Walne Zgromadzenie członkami honorowymi. Członkowie honorowi nie maja obowiązku uczestniczenia w statutowej działalności Forum.

6. Członkostwo wygasa w momencie wystąpienia, wykluczenia lub skreślenia z listy członków oraz z chwilą śmierci.

7. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia należy złożyć pisemnie do Zarządu na miesiąc przed zakończeniem roku kalendarzowego.

8. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia jeżeli jego zachowanie jest w sposób rażący niezgodne ze statutem lub interesami Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje jednogłośna decyzja Zarządu lub uchwałą Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów. Przed podjęciem decyzji należy dać osobie, której ona dotyczy, możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Po wykluczeniu decyzja Zarządu osoba zainteresowana może w terminie jednego miesiąca złożyć przeciwko tej decyzji zażalenie, o którym zadecyduje następne Walne Zgromadzenie.

9. Skreślenie z listy członków jest dozwolone na podstawie decyzji Zarządu, jeżeli członek pomimo dwukrotnego pisemnego ponaglenia przez Zarząd nie zapłacił składki członkowskiej.


Artykuł 5: Sponsorzy


Sponsorami mogą być honorowi członkowie Forum oraz inne osoby prywatne i instytucje.

Artykuł 6: Środki finansowe

1. Majątek Forum składa się ze składek członkowskich oraz dotacji od sponsorów.

2. Wysokość i termin płatności rocznych składek członkowskich zostanie ustalony na Walnym Zgromadzeniu. W pojedynczych przypadkach Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji o nie pobieraniu składek.


Artykuł 7: Zarząd

1. Władzami Stowarzyszenia jest Zarząd i Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z co najmniej trzech i co najwyżej siedmiu członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Ilość członków ustala Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Stowarzyszenia na dwa lata licząc od chwili wyboru. W skład Zarządu mogą wchodzić co najwyżej dwie osoby z tej samej szkoły.

4. Jeśli w czasie trwania kadencji jeden z członków Zarządu ustąpi ze swojej funkcji, to Zarząd wybierze spośród członków Stowarzyszenia jego następcę, który pełni te funkcje do końca kadencji.


Artykuł 8: Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się raz do roku w pierwszym półroczu. Poza tym zwołuje się je jeżeli nakazuje tego dobro Stowarzyszenia lub na zadanie członków reprezentujących 1/3 głosów na podstawie ich pisemnego wniosku do Zarządu zawierającego cel i powód zwołania. Wstęp na Walne Zgromadzenie maja członkowie, którzy nie są zawieszeni w swoich prawach i ewentualnie zaproszeni przez Zarząd goście.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd pisemnie na minimum dwa tygodnie przed zebraniem z jednoczesnym podaniem porządku obrad. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad należy złożyć do Zarządu w formie pisemnej minimum na tydzień przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

3. Na Walnym Zgromadzeniu każda szkoła otrzymuje dwa glosy.

4. Przy podejmowaniu uchwal i w wyborach decyduje większość oddanych głosów. O sposobie głosowania decyduje przewodniczący zebrania. Głosowanie tajne musi zostać przeprowadzone jeżeli zada tego 1/3 głosów obecnych na zebraniu.

5. O uchwałach Walnego Zgromadzenia należy sporządzić protokół.


Artykuł 9: Sprawozdanie finansowe


Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Do kontroli rachunkowości i kasy zostaną wybrani przez Walne Zgromadzenie dwaj rewizorzy, którzy nie mogą należeć do Zarządu. W przeciągu pól roku od zakończenia roku kalendarzowego składają oni przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdania ze swojej działalności


Artykuł 10: Zmiany w statucie


Zmian w statucie dokonuje jedynie Walne Zgromadzenie większością 2/3 oddanych głosów.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych