Włącz Polskę!

Internetowy podręcznik dla dzieci przebywających z dala od Polski już działa – Włącz Polskę!

Wraz z powstawaniem nowych skupisk emigracji na mapie całego świata różnicują się potrzeby polskich dzieci dorastających i kształcących się w dwóch lub więcej kulturach i systemach szkolnych. Rozwój nowoczesnych technologii oraz zmiany, jakie zachodzą w polskim systemie edukacji, stały się dla Ministerstwa Edukacji Narodowej impulsem do przedstawienia środowiskom polskim poza granicami kraju innowacyjnych programów nauczania wraz z zestawami materiałów edukacyjnych.* Cele projektu:

 • Upowszechnianie nauczania języka polskiego i ułatwianie dostępu do polskiej kultury za granicą.
 • Podniesienie poziomu kształcenia polskich uczniów poza granicami kraju.
 • Udostepnienie nowych programów nauczania bogatych w opracowane materiały (literaturę, reprodukcje dzieł sztuki, publikacje naukowe, źródła historyczne, aktualne mapy, dane statystyczne, blogi, itp.).
 • Udostepnienie internetowego podręcznika pozwalającego na indywidualne dostosowanie treści nauczania do wieku i poziomu językowego uczniów.
 • Opracowanie treści nauczania, które będą użyteczne w codziennej pracy polskich nauczycieli poza granicami kraju, a uczniom powracającym z zagranicy ułatwią naukę w Polsce.
 • Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych polskich uczniów, co pozwoli im lepiej funkcjonować środowisku obcojęzycznym i wielokulturowym.
 • Stworzenie płaszczyzny dla wymiany doświadczeń dydaktycznych w obrębie polskiej wspólnoty szkolnej za granicą oraz wzmocnienie jej więzi z krajem.

Co zawiera oferta programowa dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą?

Podstawa programowa (ramy programowe) – wytyczne do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski, a także kreowania własnych materiałów dydaktycznych. Zawiera opis tego, co uczeń powinnien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych jako narzędzi niezbędnych w procesie poznawania literatury, historii i kultury polskiej. Opis umiejętności uczniów pozwala zanalizować oferty szkół lokalnych, diagnozować wiedzę uczniów i planować nauczanie uzupełniające.

Wymagania zostały opracowane dla trzech grup wiekowych:

 • 5-9,
 • 10-13
 • powyżej 14 lat

Program uwzględnia możliwości percepcyjne uczniów i ich rozwoju poznawczego, a także dla trzech poziomów umiejętności językowych:

 • A – podstawowego,
 • B- średnio zaawansowanego,
 • C – zaawansowanego.

Dla każdej grupy wiekowej opracowano dwa zestawy lektur (podstawowy i uzupełniający) poszerzone i inne teksty kultury. Opracowanie składa się z dwóch bloków programowych:

 • nauczanie języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Jezukowego;
 • wiedzy o Polsce (kultura, geografia i historia Polski).

Przykładowe programy nauczania – inspiracja dla szkół i nauczycieli do tworzenia własnych programów, indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczniów:

 • edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci w wieku 5-9 lat
 • nauczania języka polskiego i historii dla uczniów w wieku 10-13 lat
 • nauczania geografii dla uczniów w wieku 10-13 lat
 • nauczania języka polskiego dla uczniów w wieku powyżej 14 lat.
 • nauczania historii dla uczniów w wieku powyżej 14 lat.
 • nauczanie geografii dla uczniów w wieku powyżej 14 lat.

Materiały edukacyjne dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – modułowy podręcznik Włącz Polskę! dostępny w internecie.

istotne:

 • Korzystanie z materiałów edukacyjnych Włącz Polskę! jest nieodpłatnie i otwarte. Materiały edukacyjne dostępne są dla każdego zainteresowanego, niezależnie od statusu szkoły, w której się uczy – można je wykorzystać również w edukacji nieformalnej, nauczaniu domowym, samodoskonaleniu).
 • Materiały edukacyjne Włącz Polskę! są dostępne bez procedur rejestracji.

Podstawę programową, przykładowe programy nauczania i podręczniki Włącz Polskę! znajdziesz tutaj…

info:

Projekt Opracowany i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów nauczania przeznaczonych dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych