2014

Wierszowisko 2014

 

Wierszowisko 2014 plakat5 grudnia 2013

Zaproszenie na wierszowisko 2014

Ofi­cjal­nie, w imie­niu orga­ni­za­to­rów i zarządu Forum Pol­skich Szkół zapra­szam szkoły zrze­szone w FPSN do udziału w Wier­szo­wi­sku 2014, które odbę­dzie się 30.3.2014 w Mal­den. Oso­bami odpo­wie­dzial­nymi za orga­ni­za­cję Wier­szo­wi­ska są Mał­go­rzata Smółka oraz Tomasz Karawajczyk.

Zgło­sze­nia ze szkół pro­szę wysy­łać na adres wierszowisko@fpsn.nl  do 5/02/2014 
W zgło­sze­niu pro­szę podać (pro­szę o zacho­wa­nie takiej wła­śnie kolej­no­ści):
imię, nazwi­sko, wiek dziecka w dniu 30/03, tytuł i autor wier­sza, szkoła

Kon­kurs pla­styczny prze­pro­wa­dza w tym roku szkoła z Nij­me­gen. Prace pt “Moja wielka przy­goda” można nadsy­łać do 1.2.2014.

Z pozdro­wie­niami,
Agnieszka Lon­ska
sekre­tarz FPSN

Pla­kat Wier­szo­wi­sko 2014

Regu­la­min wier­szo­wi­ska 2014

Pla­kat Kon­kurs Pla­styczny 2014

Regu­la­min Kon­kursu Pla­stycz­nego 2014 w wer­sji docx

 


21 luty 2014 Wyniki Konkursu Plastycznego

Znamy już wyniki konkursu plastycznego 2014 ! Dziękujemy Polskiej Szkole w Nijmegen za podjęcie się tego zadania i zorganizowania konkursu w tym roku.

Wyniki konkursu plastycznego 2014

 


Marzec 2014 Jury XIV Wierszowiska

Pani Barbara Borys-Damięcka – Senator RP, przewodnicząca Jury
Pani Małgorzata Pacek – Konsul Ambasady RP w Hadze
Pani Anna Nehrebecka-Byczewska – aktorka teatralna i filmowa
Pani Agnieszka Steur – autorka książek, felietonistka, expert na temat dwójęzycznego wychowania
Pan Waldemar Pankiw – przedstawiciel PNKV
Pani Magdalena Dijkstra-Engel – wieloletni sekretarz FPSN, sekretarz Jury


30 marca 2014 Wierszowisko w Malden

XIV Wierszowisko Festiwal już za nami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie w nim udziału, pokazanie tego co umiecie i tego jak dobrze potraficie się razem bawić. Laureatom gratulujemy wygranych. Nauczycielom sukcesów jakimi jest co roku przygotowanie dzieci do tego festiwalu. Najniższe ukłony i największe podziękowania należą się jednak rodzicom- to Wam należą się najpiękniejsze medale za wychowywanie dzieci w polskim duchu, przywożenie ich do polskich szkół i na Wierszowisko. A oto wyniki:

Wyniki XIV Wierszowiska


  O Wierszowisku pisze prasa:

 


 Media

Wierszowiskowa prezentacja

Zdjęcia

czekamy na więcej relacji fotograficznych i filmowych

 


 

 Więcej o Wierszowisku 2014 oczywiście na stronie:

slonce_web

 www.wierszowisko.comFacebook wierszowiska

 Facebook FORUM

Twitter FORUM

  dziekujemy

Największe podziękowania dla wszystkich koordynatorów XIV edycji Wierszowiska. Do zobaczenia na jubileuszowym XV Wierszowisku w 2015 roku !

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych