Regulamin konkursu Fotograficznego

 

Regulamin międzynarodowego konkursu fotograficznego Forum Polskich Szkół w Holandii:    

„POLSKA W OBIEKTYWIE POLONIJNEGO DZIECKA”

 

Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Forum Polskich Szkół w Holandii zwane dalej organizatorem. Fundatorem nagród jest organizator oraz sponsorzy. 

Zadaniem uczestnika jest zrobienie zdjęcia na wakacjach w Polsce na którym pokazane jest: 

Jak wspominacie Polskę? Co Wam się wydaje najbardziej interesujące, wyjątkowe, piękne, warte pokazania całemu światu? Wybierzcie jedno zdjęcie, które oddaje to, co chcielibyście nam pokazać. 

 Na konkurs przyjmujemy:

 1. Jedno zdjęcie wykonane przez uczestnika konkursu, którym może być polonijne dziecko lub młoda osoba w wieku od 4 do 18 lat, mieszkająca na stałe lub czasowo poza granicami Polski.
 2. Zdjęcie powinno być wykonane przez uczestnika konkursu samodzielnie, podczas jego pobytu w Polsce w okresie ostatnich 3 lat.
 3. Uczestnik sam decyduje o tym co znajdzie się na zdjęciu

 

Na konkurs nie przyjmujemy:

     4.  Zdjęć na których:

 • jest jego wykonawca czyli tzw selfie,
 • kolaży,
 • znacząco edytowanych zdjęć,
 • zdjęć z dostawionymi grafikami czy napisami,
 • zdjęć, które były zgłoszone do wcześniejszych edycji konkursu.

Pamiętaj

 1. Jeżeli na fotografii znajdują się osoby dobrze rozpoznawalne, uczestnik musi mieć pisemną zgodę tych osób na upublicznienie ich wizerunku.
 2. Zdjęcie wysłane na konkurs powinno być dobrej jakości, nadające się do druku.

Jak i do kiedy wysyłać zdjęcia?

Zdjęcia należy wysyłać za pomocą formularza konkursowego online, dostępnego na stronie www.fpsn.nl lub na e-mail: konkursfotograficznyFPSN@gmail.com w terminie do 5 września bieżącego roku.

 

Jak ma wyglądać zgłoszenie?

 1. W zgłoszeniu powinny się znaleźć:

        adres e-mail uczestnika

imię i nazwisko uczestnika

        data urodzenia i wiek uczestnika (w dniu 5 września bieżącego roku)

zdjęcie konkursowe 

        opis zdjęcia  (co przedstawia, gdzie zostało zrobione, w przypadku osób ich pisemną zgodę na upublicznienie wizerunku)

        ewentualnie  (jeśli uczestnik jest uczniem szkoły) pełną nazwę szkoły polonijnej wraz ze stroną internetową szkoły lub linkiem do strony na facebooku

 

Zdjęcie wysłane. Co dalej ?

 1.   Po wysłaniu zgłoszenia na konkurs uczestnik otrzyma automatycznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.
 2. 9.   Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na portalach społecznościowych organizatora:  na facebooku, instagramie oraz stronie internetowej organizatora fpsn.nl. Zdjęcia mogą zostać opublikowane na stronach partnerów, sponsorów konkursu lub na innych stronach.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią bieżącego roku.
 4. Laureatów, autorów 10 najpiękniejszych zdjęć wyłoni powołane przez organizatora międzynarodowe jury.
 5. 12.  Jury będzie oceniać zdjęcia w dwóch kategoriach wiekowych 4-12 lat i 13-18 lat. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni laureaci w ilości proporcjonalnej do ilości nadesłanych w danej kategorii zdjęć.
 6. 13.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową. 
 7. Gala konkursu i wręczenie nagród odbędą się w Holandii, a nagrody dla nieobecnych na gali uczestników zostaną wysłane pocztą do końca bieżącego roku.

 

A co z Twoimi danymi?

 1.   Ochrona danych osobowych

15.1 Przystąpienie do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

15.2 Opiekun prawny uczestnika potwierdza, że został poinformowany, iż:

 •     administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Forum Polskich Szkół w Holandii z siedzibą w Rijen, w Holandii
 •     dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu
 •     dane osobowe zawarte w zgłoszeniu mogą być udostępniane członkom jury,  a wybrane dane uczestników    zawarte  we wniosku (imię, nazwisko, wiek, kraj i miejsce zamieszkania (tylko miasto), mogą być podawane do wiadomości publicznej
 •     posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 •     podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

15.3 Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

15.4 Zdjęcia zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

15.5 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.

 

Na koniec

 1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:
 • akceptuje niniejszy regulamin
 • jego dziecko/podopieczny jest autorem zdjęcia
 • posiada zgodę osób na zdjęciu na uczestnictwo w konkursie oraz publikację. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie
 • udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

 

Kalendarium konkursu znajduje się na stronie organizatora Forum Polskich Szkół w Holandii www.fpsn.nl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 roku

 

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych