Regulamin Wierszowiska

Regulamin WIERSZOWISKA

czyli

Festiwalu Polskiej Poezji dla dzieci

organizowanego przez Forum Polskich Szkół w Holandii

§ 1 ORGANIZATOR

Organizatorem Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci zwanego dalej WIERSZOWISKIEM jest Forum Polskich Szkół w Holandii.

§ 2 CELEM WIERSZOWISKA JEST:

 • popularyzacja polskiej poezji wśród dzieci i młodzieży,
 • wzmacnianie prestiżu języka polskiego wśród polonijnych uczniów,
 • stworzenie możliwości uczestniczenia w polonijnym wydarzeniu kulturalnym,
 • integracja polskiego środowiska oświatowego z terenu Holandii
 • rozwijanie talentów recytatorskich,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 • wzmacnianie pozycji polonijnych szkół w środowisku

§ 3 ZASADY OGÓLNE

Sposób prowadzenia konkursu, temat, termin, czas i regulamin określa Organizator. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy regulamin, który dostępny jest u Organizatora.

Organizator powołuje osoby kontaktowe i odpowiedzialne za koordynowanie WIERSZOWISKA. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazwisk uczestników Wierszowiska oraz publikowania zdjęć i filmów z wydarzenia.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA

4.1 WIERSZOWISKO przeznaczone jest dla uczniów szkół społecznych i ośrodków polonijnych zrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w WIERSZOWISKU przedstawicieli polonijnych środowisk szkolnych z innych krajów.

4.2 Przesłuchania odbywają się w dwóch kategoriach: występ indywidualny oraz występ grupowy.

4.3 Czas prezentacji w kategoriach indywidualnych nie może przekraczać 3 minut a o kolejności prezentacji decyduje data nadesłania zgłoszenia. W kategorii występ zbiorowy czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut a rozstawienie scenografii nie może trwać dłużej niż 5 minut. Jury zastrzega sobie prawo odejmowania punktów za czas rozkładania i demontowania inscenizacji na scenie przed i po występie.

4.4 Chętnych do udziału w występie można zgłaszać według następujących kategorii:

Kategoria indywidualna:

 • od 4 do 5 lat
 • od 6 do 8 lat
 • od 9 do 11 lat
 • od 12 do 14 lat

O przydziale do kategorii wiekowej decyduje ukończony wiek uczestnika w dniu odbycia się Wierszowiska.

Szkoły mogą zgłosić do maksymalnie 4 uczniów w danej kategorii wiekowej, przy czym łączna liczba uczestników we wszystkich kategoriach nie może przekraczać

– 6 osób w przypadku szkół, w których uczy się do 50 uczniów
– 8 osób w przypadku szkół w których uczy się powyżej 50 uczniów

Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia tego limitu w przypadku mniejszej ilości chętnych w innych szkołach po zgłoszeniu takiej potrzeby przez szkołę.

Uczestnicy indywidualni mogą brać również udział w kategorii zbiorowej.

Występ zbiorowy

Każda szkoła może przygotować tylko jeden występ zbiorowy.

Minimalna liczba uczestników w występie grupowym to 5 osób, maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

§ 5 ZASADY POWOŁYWANIA JURY I KRYTERIA OCENY

5.1 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury.

5.2 Jury ocenia występy dzieci według następujących kryteriów:

 • Walory aktorskie, czyli: dykcja, modulacja głosu, mimika, gesty, ruch sceniczny.
 • Oryginalność interpretacji.
 • Zgodność treści z tematem Wierszowiska
 • Ogólny wyraz artystyczny, zwany dalej ogólnym wrażeniem

5.3. Scenografia i wykorzystanie rekwizytów w prezentowanym występie, nie są dodatkowo punktowane przez Jury.

5.4 Wierszowisko jest imprezą recytatorską, występy typu playback lub soudmixshow nie będą podlegały ocenom Jury.

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna.

§ 6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureaci obu kategorii otrzymują nagrody rzeczowe. Medale i dyplomy uczestnictwa otrzymuje każdy uczestnik Wierszowiska.

§ 7 ZASADY ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wzięcia udziału w Wierszowisku nadsyła przedstawiciel szkoły, o których mowa jest w § 4 pkt

na adres: info@wierszowisko.com. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

7.1 kategorie występ indywidualny:

  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek dziecka na dzień występu w Wierszowisku i data urodzenia
  • tytuł i autor prezentowanego utworu
  • szkoła społeczna, którą reprezentuje dziecko
  • kategoria wiekowa
  • e­mail oraz telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna dziecka

7.2 kategoria występ zbiorowy

  • imię i nazwisko dzieci
  • daty urodzenia dzieci
  • tytuł występu oraz tytuły wykorzystanego utworu/ utworów literackich oraz nazwiska autora/autorów tych utworów
  • imię i nazwisko osoby lub osób przygotowujących występ
  • nazwę szkoły społecznej, którą reprezentuje grupa
  • e­mail oraz telefon kontaktowy opiekuna grupy, nauczyciela

§ 8 KOSZTY UCZESTNICTWA

8.1. Uczestnicy Wierszowiska zobowiązani są do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w wysokości 5 euro za występujące dziecko.

8.2. Wpłatę należy dokonać na konto organizatora po przyjęciu listy uczestników przez organizatora

8.3. Numer konta Forum Polskich Szkół w Holandii:ING Bank 7611613 IBAN: NL16INGB0007611613

§ 9 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczestników, w tym także zdjęć i materiałów filmowych na czas nieokreślony dla potrzeb między innymi. promocji Wierszowiska. Przesłanie zgłoszenia dziecka do udziału w Wierszowisku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów na wykorzystanie przez organizatora festiwalu wizerunku uczestnika, jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych dotyczących festiwalu.

§ 10 UWAGI KOŃCOWE

Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu, przerwania lub odwołania Festiwalu w uzasadnionych przypadkach. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej

www.wierszowisko.com lub www.fpsn.nl. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Holandia, 20.11.2018

 

Formularz zgloszeniowy uczestników na Wierszowisko 2019

Formularz zgłoszeniowy na Wierszowsko 2018 (rodzice)

Regulamin Wierszowisko ZMIANA 2018

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych