Regulamin Wierszowiska

Regulamin WIERSZOWISKA

czyli

Festiwalu Polskiej Poezji dla dzieci

organizowanego przez Forum Polskich Szkół w Holandii

§ 1 ORGANIZATOR

Organizatorem Festiwalu polskiej poezji dla dzieci zwanego dalej WIERSZOWISKIEM jest Forum Polskich Szkół w Holandii, zwane dalej Organizatorem.

§ 2 CELE WIERSZOWISKA

WIERSZOWISKO ma na celu popularyzację polskiej poezji wśród dzieci i młodzieży oraz integrację polskiego środowiska oświatowego na terenie Holandii.

§ 3 ZASADY OGÓLNE

Sposób prowadzenia konkursu, temat, termin, czas i regulamin określa organizator. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy regulamin, który dostępny jest u organizatora. Organizator powołuje osoby kontaktowe i odpowiedzialne za koordynowanie WIERSZOWISKA.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA

1. WIERSZOWISKO przeznaczone jest dla uczniów społecznych szkół i ośrodków polonijnych zrzeszonych u Organizatora na terenie Królestwa Niderlandów. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w WIERSZOWISKU przedstawicieli polonijnych środowisk szkolnych z innych krajów.

2. Przesłuchania odbywają się w dwóch kategoriach: to jest kategoria występ indywidualny podzielony na trzy grupy wiekowe oraz kategoria zbiorowa zwana dalej występem zbiorowym szkoły.

3. Czas prezentacji w kategoriach indywidualnych nie może przekraczać 5 minut a o kolejności prezentacji decyduje data nadesłania zgłoszenia. W kategorii występ zbiorowy czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut a rozstawienie scenografii nie może trwać dłużej niż 5 minut. Jury zastrzega sobie prawo odejmowania punktów za czas rozkładania i demontowania inscenizacji na scenie przed i po występie.

4. Chętnych do udziału w występie można zgłaszać według następujących kategorii wiekowych:

a. Kategoria indywidualna:

– od 4 do 6 lat

– od 7 do 9 lat

– od 10 do 13 lat

O przydziale do kategorii wiekowej decyduje ukończony wiek uczestnika w dniu odbycia się Wierszowiska. Ilość reprezentantów poszczególnych placówek oświatowych w obrębie wspomnianych wyżej grup wiekowych określa najstępujące prawo:

– 2 uczestników: szkoły liczące do 20 uczniów

– 3 uczestników: szkoły liczące od 20 do 50 uczniów

– 4 uczestników: szkoły liczące więcej niż 50 uczniów

b. Występ zbiorowy szkoły:

-Kategoria zbiorowa

Ilość osób reprezentujących szkołę (placówkę oświatową) w tej kategorii nie może przekroczyć 15 uczestników.

§ 5 ZASADY POWOŁYWANIA JURY I KRYTERIA OCENY

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury. Organizator zastrzega sobie prawo do powołania niezależnych członków Jury.
 2. Jury ocenia występy dzieci, przyznając od 1 do 5 punków, według następujących kryteriów:
 3. Walory aktorskie czyli: dykcja, modulacja głosu, mimika, gesty, ruch sceniczny.
 4. Oryginalność interpretacji.
 5. Scenografia, wykorzystanie rekwizytorów w prezentowanym występie.
 6. Zgodność  treści z tematem Wierszowiska.
 7. Ogólny wyraz artystyczny, zwany dalej ogólnym wrażeniem.
  1. Wierszowisko jest imprezą recytatorską, występy typu playback lub soudmixshow nie będą podlegały ocenom Jury.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna.

§ 6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureaci obu kategorii otrzymują nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i medale.

§ 7 ZASADY ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wzięcia udziału w imprezie prosimy nadsyłać na adres:

info@fpsn.nl lub malgorzata@evertse.info

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji

 1. imię i nazwisko dziecka
 2. szkoła
 3. wiek
 4. tytuł i autora prezentowanego utworu
 5. rodzaj kategorii

FORUM POLSKICH SZKÓŁ W HOLANDII

Regulamin Wierszowiska FPSN do pobrania w formacie pdf

Polonijny Dzień Dwujęzyczności 2018

Patroni medialni Wierszowiska 2018

Ik Spreek Pools

Ik spreek Pools

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję