Medale KEN dla działaczy FPSN

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na wniosek Forum Polskich Szkół w Holandii, skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, pani minister Anna Zalewska nadała medale Komisji Edukacji Narodowej dla pięciu osób działających od lat w Holandii. Medale KEN przyznawane są za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Po raz pierwszy medalami KEN w Holandii odznaczeni zostali w 2011 założyciele kilku szkół społecznych z Holandii – Urszula Zawadzińska, Mirosława Skotnicka Lapot, Maria Jaworski, Jan Ebelre, Zofia van der Vorst.

W roku 2017 w gronie odznaczonych znaleźli się:

  1. Stanisława Bąk-Matysiewicz założycielka i wieloletnia nauczycielka w Polskiej Szkoły Leiden, a także jedna z założycielek Forum Polskich Szkół w Holandii.  W latach 1995-1999 pracowała w zarządzie FPSN.
  2. Małgorzata Smółka, nauczyciel w Polskiej Szkole w Nijmegen. Od 1999 do 2013 roku członek zarządu FPSN. Od pierwszej edycji główna organizatorka Wierszowiska (w latach 2000-2015). 
  3. Magdalena Dijkstra-Engel założycielka Polskiej Szkoły Groningen i jej przewodnicząca w latach. Członek zarządu FPSN w latach 2003-2013.
  4. Mirosława Choińska, od 1997 roku związana z Polską Szkołą w Bredzie jako rodzic, nauczyciel, członek zarządu
  5. Stefan Żaczkiewicz, wieloletni przewodniczący Polskiej Szkoły w Eindhoven. Jeden z założycieli Forum Polskich Szkół w Holandii i członek zarządu FPSN od roku 1995. W latach 1997-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu FSPN. 

Składamy gorące gratulacje i podziękowania za wiele lat pracy społecznej na rzecz oświaty polonijnej w Holandii wszystkim odznaczonym. Uroczyste wręczenie medali odbędzie się 14 października 2017 roku, w Ambasadzie RP w Hadze, na spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

 

Stanisława Bąk-Matysiewicz 

jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Zamościu. Mgr Filologii Polskiej na wydziale Humanistyki UMCS w Lublinie. W Polsce pracowała 11 lat jako nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka szkolna w szkole podstawowej i średniej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jastkowie koło Lublina. W 1992 roku przeprowadziła się do Holandii. Tutaj ukończyła SPW 3 w ROC Leiden i pracowała jako wychowawczyni w holenderskim przedszkolu i półinternacie. Stenia nie przestała pracować jako polonistka. W 1993 roku założyła sobotnią Polską Szkołę w Leiden. Do szkoły zaczęło uczęszczać 11 uczniów. Od tej pory jest nauczycielem jak i osobą zarządzającą i odpowiedzialną za funkcjonowanie szkoły. Jest bardzo lubiana przez uczniów i obdarowana zaufaniem przez ich rodziców. W 1997 roku ukończyła wakacyjny kurs metodyki nauczania języka polskiego w PCN w Lublinie. Od tej pory bierze udział w szkoleniach dla polonijnych nauczycieli organizowanych corocznie przez Forum Polskich Szkół w Holandii we współpracy z polskimi ośrodkami metodycznymi oraz fundacjami. Stenia brała czynny udział w zorganizowaniu/utworzeniu Forum Polskich Szkół w Holandii w 1995 roku. Projekt ten udało się zrealizować dzięki poparciu Ambasady Polskiej w Hadze. FPSN istnieje  22 lata. Jest to organizacja parasolowa zrzeszająca polskie szkoły społeczne w Holandii. Stenia była członkiem pierwszego zarządu FPSN. Była fotografem i kronikarzem Forum utrwalając wydarzenia na zdjęciach. Była współorganizatorką wystawy opisującej działalność Forum w Bydgoszczy. W maju 2015 roku Stenia przeszła na emeryturę, ale nadal prowadzi Polską Szkołę w Leiden i czynnie bierze udział w życiu oświatowo-kulturalnym Polonii w Holandii.

Małgorzata Smółka

Małgorzata Smółka urodziła się w Stargardzie Szczecińskim. Ukończyła studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku Pedagogika Kulturalno-Oświatowa, fakultet teatralny. W latach 1993-1995 studiowała Logopedię na Podyplomowym Studium przy Uniwersytecie w Gdańsku. Do Królestwa Niderlandów przyjechała w 1995 roku. W latach 1997- 2007 pracowała w Polskiej Szkole im. Ireny Kwiatkowskiej w Nijmegen  jako nauczyciel języka polskiego, historii oraz zajęć logopedycznych. W latach 1997-2001 szkoliła umiejętności nauczyciela polonijnego w czasie letnich kursów przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, organizowanych przez Wspólnotę Polską. Od 1999 roku była członkiem zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii (FPSN) organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły społeczne z Holandii. Celem stowarzyszenia utworzonego w 1995 roku jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskich, głównie poprzez dydaktyczne i organizacyjne wspieranie polskich szkół działających na terenie Holandii oraz integracja środowiska polonijnego. Małgorzata przez 18 lat pracy w środowisku szkolnym w Holandii przyczyniła się do realizacji powyższych celów.  Organizowała szkolenia dla nauczycieli ze szkół społecznych zrzeszonych w Forum  wspólnie z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie i Wspólnotą Polską w Warszawie sprowadzając do Holandii specjalistów z Polski, którzy dzielili się swoją wiedzą i wspierali merytorycznie pracę nauczycieli w Holandii. Jako nauczyciel i członek zarządów szkoły w Nijmegen oraz FPSN Małgorzata Smółka, zajmowała się głównie działalnością dydaktyczną i kulturalną. Wspólnie ze szkołą Podstawową w Lublewie koło Kolbud (Woj. Pomorskie), rozpoczęła międzyszkolną kulturalną wymianę młodzieży. Organizowała imprezy dla dzieci, młodzieży, szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli.

Od 1999 roku, przez 15 lat, organizowała Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci – Wierszowisko. W czasie jubileuszowego piętnastego Wierszowiska w  2015 roku otrzymała z rąk pani senator Barbary Borys-Damięckiej Medal 25 lecia Senatu RP za coroczną organizację festiwalu. Wierszowisko to pierwsze i największe w swoim rodzaju wydarzenie dla dzieci polonijnych w Holandii integrujące tutejsze polonijne środowisko oświatowe. Nadrzędnym celem Wierszowiska jest stymulowanie dzieci polonijnych do używania języka polskiego poprzez popularyzowanie polskiej poezji dla dzieci, podnoszenie prestiżu języka polskiego. Z małej kameralnej imprezy, na którą 5 listopada 2000 roku przyjechało 60 dzieci z 6 szkół Wierszowisko rozrosło się do Festiwalu Poezji dla Dzieci na wysokim poziomie, na które dzieci z niecierpliwością co roku wyczekają. Za działalność oświatowo-kulturalną na rzecz Polonii w Holandii Małgorzata Smółka otrzymała tytuł Polonusa roku 2014 w dziedzinie Kultura. W kolejnych latach Małgorzata Smółka zasiadała w Kapitule konkursu Polak Roku. 

Magdalena Dijkstra-Engel

Magdalena Dijkstra mieszka w Holandii od 1997 roku. W czasie wymiany studenckiej między Politechniką Szczecińską a Hanzehogeschool Groningen poznała swojego przyszłego męża. Wyszła za mąż, została mamą i na co dzień myślała o tym jak wychować dzieci w rodzinie mieszanej, jak połączyć ze sobą dwie kultury, a przede wszystkim o tym jak  przekazać dzieciom wystarczająco dużo polskości aby czuły się (w połowie) Polakami. Ponieważ w Groningen gdzie mieszkała nie było polskiej szkoły, postanowiła taką szkołę założyć. Dzięki wsparciu merytorycznemu i organizacyjnemu Forum Polskich Szkół w Holandii, w 2004 odbyły się pierwsze zajęcia dla uczniów. Rok po założeniu szkoły, w 2005 Magdalena weszła do zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, organizacji dachowej zrzeszającej polskie szkoły społeczne z Holandii. Przez 8 lat pracowała społecznie dla Forum jako sekretarz, zajmując się także projektami i sprawami dofinansowań. W międzyczasie angażowała się w różne projekty, takie jak np. PR team wyborów Polaka Roku Fundacji Polonus (w latach 2012 i 2013). Polska Szkoła Groningen działa już 13 lat. Zajęcia dla dzieci i dorosłych prowadzi zgrana kadra nauczycieli. Stowarzyszenie realizuje różne wspaniałe przedsięwzięcia takie jak Polska Cafe, Spotkania Filmowe, czy wystawa artystów z Polski. Projekty udaje nam się realizować dzięki dotacjom konkursowym z MSZ Tak powstała między innymi Polska Cafe – jeden z pomysłów Magdaleny Dijkstra. Przez ponad rok organizowano spotkania tematyczne z ekspertami były to m.in.wykłady na temat dwujęzyczności, systemu holenderskiego szkolnictwa, pasji do podróży, związków, porady jak szukać pracy. Polska Szkoła i Stowarzyszenie to nie tylko nauka języka i przekaz kultury i tradycji. To także miejsce spotkań. Miejsce, gdzie Polacy i Holendrzy związani z Polską mogą przyjść po poradę i pomoc. Po 12 latach bycia przewodniczącą, skarbnikiem i sekretarzem szkoły Magdalena Dijkstra zdecydowała przekazać szkołę nowym pełnym energii osobom. Nadal jest zaangażowana w działalność Polskiego Stowarzyszenia Groningen. 

Mirosława Choińska

ukończyła Studium nauczycielskie w kierunku nauczanie początkowe w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Łomży. Pracowała w przedszkolu w Białymstoku. W 1990 roku przyjechała do Holandii. Kiedy w 1997 Mary Eberle Jaworski otworzyła po długiej przerwie na nowo drzwi Polskiej Szkoły w Bredzie Mirka była jedną z pierwszych nauczycielek, która od początku powstania szkoły wpisała się w karty historii szkoły. Przez pierwsze lata uczyła w szkole, następnie przyjeżdżała do szkoły z dwójką swoich dzieci. Przez ostatnie lata wspiera dydaktycznie nauczycieli języka polskiego,  zastępując ich kiedy nastąpi taka potrzeba. Pracuje jako nauczyciel języka holenderskiego dla dorosłych na kursie organizowanym w Polskiej Szkole.  Od 2008 była członkiem rady rodzicielskiej, od 2016 jest również członkiem zarządu szkoły. Mirka przez prawie 20 lat istnienia szkoły ma ciągły kontakt ze  szkołą, rodzicami  i czynnie bierze udział w życiu szkolnym wspierając zarówno zarząd w pracy w szkole jak i rodziny polskie. Od 2012 pracuje w holenderskiej szkole podstawowej w klasie językowej, w której większość stanowią dzieci polskich emigrantów. Jest olbrzymią podporą dla szkoły w kontaktach z nowo przybyłymi do Holandii polskimi rodzinami. Mirka jest ogniwem łączącym dwie kultury wykorzystując swoje doświadczenia, wykształcenie i znajomość języka i kultury obu krajów dla lepszego zrozumienia obu stron. Promuje polską kulturę w kręgach holenderskich.

Stefan Żaczkiewicz

Stefan Żaczkiewicz w 1991 roku rozpoczął pracę społeczną w Polskiej Szkole w Eindhoven. W 1991 został członkiem komitetu rodzicielskiego. Następnie pracował jako członek zarządu stowarzyszenia prowadzącego szkołę. Od 1999 roku do 2016 roku sprawował funkcję  przewodniczącego zarządu Polskiej Szkoły w Eindhoven. Oprócz spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem zajęć lekcyjnych kierował również przygotowaniami do imprez okolicznościowych takich jak tradycyjne Jasełka, dni sportu, zabawy karnawałowe, wycieczki z dziećmi itp. Przez wszystkie lata działalności aktywizował miejscowe środowisko polonijne i  troszczył się o pozyskanie środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania szkoły. Pracując w Polskiej Szkole w Eindhoven starał się pobudzać w dzieciach i młodzieży zainteresowanie i zapał do nauki języka polskiego, do poznawania polskich tradycji i historii kraju ich rodziców i dziadków.  

Przez 20 lat  (w latach 1995-2015) był członkiem zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, organizacji parasolowej zrzeszającej polskie szkoły społeczne z terenu Holandii. Zarząd FPSN wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję, z możliwością ponownego kandydowania w wyborach. W 1995 roku brał udział w zebraniu założycielskim Forum Polskich Szkół w Holandii. Był członkiem pierwszego zarządu Forum.  Uczestniczył w pracach  związanych z rejestracją prawną stowarzyszenia Forum Polskich Szkół w Holandii oraz w nawiązaniu pierwszych  kontaktów z polskimi szkołami w Holandii.  Pomagał przy współpracy z życzliwymi Forum instytucjami i  uczestniczył w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy. Aktywnie udzielał się  przy organizacji pierwszych spotkań wspólnych dla wszystkich szkół w Holandii takich jak szkolenia dla nauczycieli, Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Wierszowisku- Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci. W 1999 roku objął funkcję przewodniczącego Forum, którą piastował przez 16 lat. Od tego czasu ponosił odpowiedzialność za efektywność i ciągłość działalności tej organizacji oraz za pełną sprawozdawczość organizacyjną i finansową. Dzięki sprawnej działalności kierowanych przez Stefana zarządów organizacja stała się dużą podporą dla Polskich Szkół na terenie Holandii. Stefan starał się aby Forum było godnym reprezentantem polskich szkół i dobrym partnerem do współpracy z organami holenderskimi i ze wspierającymi władzami, instytucjami i fundacjami polskimi. Przez wiele lat Stefan był również skarbnikiem Forum. W tym okresie udało mu się rozwinąć współpracę i  zdobyć pełne zaufanie życzliwych Forum instytucji takich jak Ambasada RP w Hadze, Ministerstwo Edukacji Narodowej, fundacji m.in. Wspólnota Polska, Sempre Polonia. Instytucje te bardzo efektywnie wspierały merytorycznie i finansowo działalność Forum i zrzeszonych w nim polskich szkół.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych