Breda 2013

Screen shot 2012-10-11 at 2.52.20 PMNiedziela 27 października 2013 o godzinie 12.30

(prosimy o obecność 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości)

Polski Cmentarz Honorowy (Poolse Erebegraafplaats) przy Ettensebaan w Bredzie

W ostatnią niedzielę października  na cmentarzu w Bredzie odbędzie się uroczystość uczczenia pamięci polskich żołnierzy poległych za wyzwolenie Holandii.

W ciężkich walkach szli oni z zachodu niosąc wolność Europie, w nadziei przyniesienia wolności również i Polsce. Niestety nie było im dane dotrzeć do Ojczyzny i wielu z nich poległo, i spoczęło na cmentarzach rozsianych po całej Europie.

Nie zapomnijmy o nich, złóżmy im w hołdzie kwiaty i zapalmy znicze na ich grobach. Uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami co dla wielu z nas jest namiastką pięknej tradycji  do której przywykliśmy w Polsce.

Forum Polskich Szkol w Holandii,  tradycyjnie co roku bierze udział w uroczystym złożeniu kwiatów na cmentarzu honorowym żołnierzy polskich w Bredzie.

Na uroczystość  serdecznie zapraszamy do Bredy dzieci, rodziców i kadrę Polskich Szkol.

Jest to bardzo wzniosła uroczystość z udziałem władz holenderskich, przedstawicieli Ambasady RP i gosci specjalnych z Polski.  Obecni są również weterani z czasow wyzwalania Bredy jak i delegacja Wojska Polskiego.

W czasie uroczystości przedstawiciele Forum Polskich Szkol w Holandii złożą okolicznościową wiązankę kwiatów na głównym pomniku cmentarza.

Do złożenia kwiatów zaprosimy również nasze dzieci.

Obecność młodego pokolenia nadaje zawsze szczególnego znaczenia tej pięknej tradycji.

Po uroczystości,  będzie możliwość obejrzenia innych symboli polskości w Bredzie, łącznie ze zwiedzeniem Muzeum Generała Maczka w Bredzie.

Dla dzieci, które w tym dniu przyjadą do Bredy Forum tradycyjnie przygotowało niespodziankę.

  • Możliwość zobaczenia symboli polskości  w Bredzie!
  • Możliwość zwiedzenia Muzeum Generała  Maczka w Bredzie (od godz. 14-stej)!
  • Niespodzianka dla dzieci!

Ser­decz­nie zapraszamy!
Forum Pol­skich Szkol w Holandii
(PS. Dodat­kowe infor­ma­cje Ste­fan stefan.zaczkiewicz@fpsn.nl tel. 0614052127 )

 

Prze­wi­dy­wany pro­gram spo­tka­nia w Bre­dzie – w nie­dziele 27 paź­dzier­nika 2013 :

1) Uro­czy­stość uczcze­nia pamięci i zło­że­nia kwia­tów na Pol­skim Cmen­ta­rzu Honorowym
Czas: 12.30 (pro­simy być obec­nym 10 minut przed rozpoczęciem!)
Miej­sce: „Pools Mili­ta­ire Ere­veld” przy Etten­se­baan w Bredzie

2) Nie­spo­dzianka od Forum dla dzieci z Pol­skich Szkol!

3) Obej­rzymy czołg nie­miecki, który został zdo­byty przez pol­skich żołnie­rzy Gen. Maczka i poda­ro­wany mia­stu Breda po zakoń­cze­niu wojny
Czas: około godz. 14.30
Miej­sce: na rogu ulic Gene­raal Maczek­straat i Paul Windhausenweg

4) Zoba­czymy pomnik Pol­skiego Orla zwy­cię­ża­ją­cego orła niemieckiego
Czas: około godz. 14.40
Miej­sce: w miej­scu w któ­rym ulica Gene­raal Maczek­straat prze­cho­dzi w ulice Wil­hel­mi­na­park ( 100 m na prawo od czołgu)

5) Obej­rzymy kapliczkę z obra­zem Matki Boskiej Czę­sto­chow­skiej na skwe­rze bli­sko centrum
Czas: około godz. 14.50
Miej­sce: skwer mie­dzy uli­cami Her­tog Jan­laan i Lovensdijkstraat

6) Zwie­dzimy muzeum Gene­rała Maczka w Bredzie
Czas: około godz. 15.00
Miej­sce: teren jed­nostki woj­sko­wej „Trip van Zoud­tlandt­ka­zerne” przy ulicy De la Reij­weg 95

(Uwaga — przy wjeź­dzie na teren jed­nostki kie­rowca musi oka­zać dowód tożsamości)

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych