Het statuut

Het statuut van Forum Poolse Scholen in Nederland

Artikel 1: De naam en de zetel

 1. De vereniging draagt de naam Forum Poolse Scholen in Nederland en zal geregistreerd worden als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in de woonplaats van de secretaris van Forum.
 3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 2: Het doel

 1. Het doel van de vereniging is het verzorgen en verspreiden van de Poolse taal, cultuur en traditie, in het bijzonder door:
  • het ondersteunen van activiteiten van Poolse scholen en andere centra van het Polendom
  • het ondersteunen van het Poolse taalonderwijs, in het bijzonder het organiseren van methodieke hulp aan leerkrachten in de Poolse taal, het uitwisselen van ervaringen, het helpen bij het kiezen en aanschaffen van didactisch materiaal
  • het onderhouden van contacten met deskundigen uit Polen
  • het uitgeven van eigen didactisch materiaal
  • het onderhouden van contacten met autoriteiten ter verbetering van de financiele positie en de rechtspositie van Poolse scholen in Nederland.
  • samen te werken met andere Poolse en Pools-Nederlandse organisaties op dit gebied.
 2. Forum staat open voor alle gelnteresseerden die zich verbonden voelen met de Poolse taal, cultuur en traditie, onafhankelijk van hun nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging.
 3. Het programmatische model voor het functioneren van een gegeven school zal per school op individuele wijze worden goedgekeurd door het schoolbestuur c.q. ouders en ondergeschikt worden aan het grondbeginsel van respect voor diversiteit aan politieke en godsdienstige overtuigingen.
 4. Rekening houdend met de vriendschappelijke verhoudingen die Polen en Nederlanders verbinden zal de vereniging activiteiten ondersteunen die kennismaking, tolerantie en wederzijds begrip tussen de maatschappijen van beide landen bevorderen.
 5. De vereniging handelt belangeloos en haar materiele middelen mogen alleen worden gebruikt voor de doelen omschreven in de statuten.

Artikel 3: De duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 4: Het lidmaatschap

1. Tot Forum behoren gewone leden, sympathisanten en ereleden.

2. Het gewone lid is een school, vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigers. Sympathisanten hebben een adviserende stem en kunnen alleen natuurlijk persoon zijn.

3. Voor de samenstelling van de Algemene Ledenvergadering vaardigt iedere school twee vertegenwoordigers af, gekozen uit directie, leraren of ouders.

4. Verklaringen tot toetreding tot Forum dienen schriftelijk te geschieden. Het bestuur bespreekt deze verklaringen. In geval de toetreding door het bestuur wordt geweigerd, heeft de aanvrager het recht een klacht in te dienen waarover in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt beslist.

5. Personen en instellingen met bijzondere verdiensten voor Forum kunnen door de Algemene Ledenvergadering tot een erelid benoemd worden. Ereleden hebben geen verplichting tot het deelnemen aan activiteiten van het Forum. Zij betalen geen contributie.

6. Het lidmaatschap eindigt op moment van opzegging, uitsluiting of royement en door overlijden.

7. De opzegging dient schriftelijk aan het bestuur te geschieden uiterlijk een maand voor afloop van het kalenderjaar.

8. Een lid kan worden uitgesloten van de vereniging wanneer zijn gedrag kennelijk in strijd is met de statuten of belangen van de vereniging. De uitsluiting gebeurt door een eenstemmig besluit van het bestuur of door een besluit van de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van 2/3e van de stemmen. Voor het nemen van het besluit behoort men aan het persoon wie het betreft de gelegenheid te geven zich hierover uit te spreken. Na een uitsluiting door een besluit van het bestuur mag de belanghebbende binnen een maand een klacht indienen tegen dit besluit, waarover de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering beslist.

9. Het schrappen van de ledenlijst is toegestaan op basis van een besluit van het bestuur, wanneer een lid ondanks twee schriftelijke verzoeken van het bestuur zijn contributie niet heeft betaald.

Artikel 5: Sponsors
Sponsors kunnen ereleden zijn van Forum en andere privé personen en instellingen.

Artikel 6: De financiele middelen.

 1. De inkomsten van Forum bestaan uit contributies en donaties van sponsors.
 2. De hoogte en de betalingstermijn van contributie zal worden vastgelegd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur kan vrijstelling van contributieplicht verlenen.

Artikel 7: Het bestuur

 1. De autoriteiten van de vereniging zijn: het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
 2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en tenhoogste zeven leden die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester kiezen. De Algemene Ledenvergadering bepaalt het aantal leden.
 3. Leden van het bestuur worden gekozen door Algemene Ledenvergadering uit en door gewone leden van de vereniging voor de duur van twee jaren te rekenen vanaf het ogenblik van de verkiezing. In het bestuur mogen hoogstens twee personen van dezelfde school zitting hebben.
 4. Wanneer tijdens de zittingsperiode een van de leden van het bestuur uit zijn functie treedt kiest het bestuur uit de leden van de vereniging een opvolger. De opvolger is in functie tot het einde van de zittingsperiode van zijn voorganger.

Artikel 8: De Algemene Ledenvergadering.

 1. De Algemene Ledenvergadering vindt een keer per jaar plaats in de eerste helft van het jaar. Bovendien roept men haar bijeen wanneer het belang van de vereniging dat gebiedt of op vordering van leden, vertegenwoordigende 1/3 van de stemmen. Op basis van een schriftelijke aanvraag aan het bestuur, bevattende het doel en de reden van het bijeenroepen. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet zijn geschorst in hun rechten en eventueel de uitgenodigde gasten.
 2. De Algemene Ledenvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur tenminste twee weken voor de vergadering onder gelijktijdige toezending van de agenda. Aanvragen tot aanvulling van de agenda behoort men aan het bestuur schriftelijk voor te leggen tenminste een week voor de vergadering.
 3. Op de Algemene Ledenvergadering heeft elke school twee stemmen.
 4. Bij het nemen van besluiten en bij verkiezingen is de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissend. Over de manier van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering. Geheime stemming vindt plaats wanneer 1/3e van de leden aanwezig op de vergadering zulks verlangt.
 5. De besluiten van de Algemene Ledenvergadering moeten worden genotuleerd.

Artikel 9: Het financiele verslag.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Voor de boeken en kascontrole wordt door de Algemene Ledenvergadering een tweehoofdige kascontrolecommissie gekozen. De leden van de kascontrolecommissie mogen niet tot het bestuur behoren. Binnen een half jaar na afloop van het boekjaar brengt de kascontrolecommissie aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van zijn activiteiten.</ul>

Artikel 10: Wijziging van de statuten.
Wijziging van de statuten kan alleen geschieden door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van 2/3e van de uitgebrachte stemmen.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję