Wierszowisko

 Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii organizuje cykliczny Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko

slonce_web

Czym jest Wier­szo­wi­sko?

Dla nas, osób zwią­za­nych z FPSN, jest to nie­zwy­kłe wyda­rze­nie. Co roku, jed­nego dnia, na jed­nej sce­nie, spo­ty­kają się ucznio­wie naszych szkół. Spę­dzamy ze sobą cały dzień, pozna­jemy się, rywa­li­zu­jemy ze sobą, ale i uczymy się od sie­bie, zaprzy­jaź­niamy. Podobno nazywa się to fachowo inte­gra­cją środo­wi­ska polo­nij­nego.


Kto może wziąć udział w Wier­szo­wi­sku?

W Wierszowisku mogą wziąć udział dzieci od 4 do 13 lat z polskich szkółek zrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii.

W jed­nej sali zbiera się naj­cen­niej­sza ener­gia, jaką nasza wspól­nota ma w oso­bach dzieci, mło­dzieży i ich opie­ku­nów. Wszy­scy chcą być razem, mówić po pol­sku, pozna­wać pol­ską lite­ra­turę, jak naj­pięk­niej mówić po pol­sku. Poka­zu­jemy kolej­nym poko­le­niom, że język pol­ski, cho­ciaż trudny, jest rów­nież języ­kiem nie­zwy­kle pięk­nym. Nie można prze­ka­zać tego lepiej niż poprzez tek­sty Brze­chwy, Tuwima i mniej lub bar­dziej zna­nych pol­skich poetów, któ­rzy tak pięk­nie pisali i piszą dla dzieci. Obec­nie wszy­scy skarżą się na znie­czu­licę, na brak moty­wa­cji, na brak czasu i na wiele innych rze­czy. Dla­tego fakt, że co roku spo­ty­kają się wszy­scy razem na kolej­nym Festi­walu jest tak wyjąt­kowy. Nikomu nie szkoda czasu na to, żeby poćwi­czyć z dziećmi w domu, przy­go­to­wać je do swo­jej roli, zro­bić deko­ra­cje, uszyć kostiumy. A dziecko raz zara­żone bak­cy­lem Wier­szo­wi­ska, nie pozbywa się go tak szybko. Dla­tego też absol­wenci, pro­szą, aby pamię­tać o nich przy obsa­dach ról do kolej­nych wystę­pów. Zasady naszego Festi­walu udo­stęp­ni­li­śmy Macie­rzy Pol­skiej w Lon­dy­nie, która zor­ga­ni­zo­wała swoje pierw­sze Wier­szo­wi­sko na Wyspach Bry­tyj­skich w maju 2012.

Hiistorię Wierszowiska znajdziesz tutaj

O Wierszowisku można dowiedzieć się wię­cej:

  • na stronie www.wierszowisko.com
  • Pyta­nia pro­simy kie­ro­wać rów­nież na adres: info@wierszowisko.com

Organizatorzy

Forum Polskich Szkół w Holandii

Agnieszka Lonska

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Katarzyna Kiszkiel

Marta van der Haagen

Polonijny Dzień Dwujęzyczności 2018

Patroni medialni Wierszowiska 2018

Ik Spreek Pools

Ik spreek Pools

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję