Ogłoszenia Archives - Strona 3 z 14 - FPSN - Forum Polskich Szkół w Holandii
Page 3 of 1412345...10...Last »

Czytajmy dzieciom w Holandii cały rok

XI OTCD_460x260_MKiDn

(…) Codzienne czy­ta­nie dziecku dla przy­jem­no­ści jest czyn­no­ścią praw­dzi­wie magiczną zaspo­kaja bowiem wszyst­kie potrzeby emo­cjo­nalne dziecka, zna­ko­mi­cie wspiera jego roz­wój psy­chiczny, inte­lek­tu­alny  i spo­łeczny, jest jedną z naj­sku­tecz­niej­szych stra­te­gii wycho­waw­czych, a przy tym przy­nosi dziecku ogromną radość i pozo­sta­wia cudowne wspo­mnie­nia. Ale to jesz­cze nie koniec atu­tów gło­śnego czy­ta­nia. Czyn­ność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, doro­słych, szcze­gól­nego przy­go­to­wa­nia, jest przy­jemna … → czy­taj wię­cej: Czy­tajmy dzie­ciom w Holan­dii cały rok

67. Marsz Pamięci,

 

67. Marsz Pamięci, Air­borne Wandeltocht

7-9-2013, sobota, Ooster­beek (koło Arnhem)

Od 67 lat w Ooster­beek nie­da­leko Arn­hem odbywa się marsz pod nazwą Air­bone Wan­del­tocht. Jak zapew­niają orga­ni­za­to­rzy jed­no­dniowy marsz jest naj­więk­szą imprezą te go typu na świe­cie. Bie­rze w nim udział ponad 30 tysięcy uczest­ni­ków z róż­nych kra­jów. Marsz poświę­cony jest pamięci wszyst­kich, któ­rzy wal­czyli 0 wyzwo­le­nie Arn­hem w 1944 roku, a przede … → czy­taj wię­cej: 67. Marsz Pamięci,

NOC KUPAŁY

Noc Kupaly 2013 PL

Polsko-Niderlandzkie Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ralne i Amba­sada RP w Hadze mają przy­jem­ność zapro­sić Pań­stwa na nie­po­wta­rzalną NOC KUPAŁY – sta­ro­sło­wiań­skie święto wody, ognia i miłości.

W Pro­gra­mie:

MUZYKA NA ŻYWO (MITOMANI, ROGER MALUGA, KALINKA, RECORD LIVE) WSPÓLNE TAŃCE WSPÓLNE ŚPIEWY ZAWODY KULINARNE WICIE WIANKÓW POSZUKIWANIA KWIATU PAPROCI ZABAWY PRZY OGNISKU ATRAKCJE DLA DZIECI

Kiedy: 29 czerwca 2013, godz.17.30 Gdzie: De Hoekse Sluis, Opper­duit … → czy­taj wię­cej: NOC KUPAŁY

rozwiązanie konkursu

cos inneg2

TUWIMOWAĆ MI SIĘ CHCE

Kore­spon­den­cyjny Klub Lite­racki Mło­dej Polo­nii ( KKLMP) ma przy­jem­ność ogło­sić wyniki Kon­kursu Poetyc­kiego 2013! W tym roku nasze hasło “Tuwi­mo­wać mi się chce” tra­fiło na por­tale polo­nijne oraz spo­łecz­no­ściowe w wielu miej­scach na świecie!

Na kon­kurs zostało przy­sła­nych około100 wier­szy mło­dych poetów miesz­ka­ją­cych w Holan­dii, Luk­sem­burgu, Bel­gii, Ukra­inie, Szwe­cji, Irlan­dii oraz USA.

Jury w skła­dzie: Agnieszka Steur (pisarka), Wal­de­mar Pan­kiw … → czy­taj wię­cej: roz­wią­za­nie konkursu

Wyniki XIII Wierszowiska

sloneczko_mini

TRZYNASTY FESTIWAL POLSKIEJ POEZJI DLA DZIECI UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY!

Przy­naj­mniej ofi­cjal­nie. Na ten moment przez cały rok pra­cuje sztab ludzi. Wszystko po to, aby nasi ucznio­wie mogli zapre­zen­to­wać na sce­nie to, co w pol­skiej lite­ra­tu­rze dla dzieci mamy naj­lep­szego. Poziom pre­zen­ta­cji z roku na rok coraz wyż­szy ale zostaje to, co dla orga­ni­za­to­rów naj­waż­niej­sze — przy­jem­ność i duma z wzię­cia udziału w Wier­szo­wi­sku. Cie­szy nas to nie­zmier­nie. … → czy­taj wię­cej: Wyniki XIII Wierszowiska

Page 3 of 1412345...10...Last »

Link to Poland

Włącz Polskę

Archiwum

Medale KEN